จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
          8 พฤศจิกายน 2551

 

 

 

           
 
นายวิสูตร แทนศรราม รองผอ.โรงเรียน ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการเข้าค่ายคณิตศาสตร์
   
ครูจุมพล สวยนภานุสรณ์ ตัวแทนคณะครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน
 
           
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นั่งฟังการบรรยายจากวิทยากร
 
ทุกคนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้
 
           
 
คณะครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้
และนันทนาการ
 
ทุกคนถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำที่มีคุณค่า