จัดที่ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
       30 - 1 ตุลาคม 2551

 

 

 

           
 
ร.ร.วัดชาวเหนือนำเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ร.ร.ส่งเสริม
สุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด มาแสดง
   
ครูเอกราช วงศ์โอภาส ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่ม
สาระศิลปะ ของสพท.รบ.2 เพื่อไปแข่งขันในระดับจังหวัด
 
           
 
ท่านรองวิสูตร แทนศรราม นำเสนอผลงานของโรงเรียน
 เรื่อง ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ต่อที่ประชุมกลุ่มผู้บริหาร
 
ครูสุทิน คงสาคร ตัวแทนกลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียน
นำเสนอ Best Practice ต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย
 
           
 
ครูโสภี เบญจมานุกูล ตัวแทนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของ
โรงเรียน นำเสนอ Best Practice ต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย
 
ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัย ตัวแทนระดับปฐมวัย ของ
โรงเรียน นำเสนอ Best Practice ต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย