จัดที่ อเนกประสงค์หลังเก่า
28 ม.ค.52
อบรมนักเรียนชั้น ป.2 - ม.2
เรื่อง การประหยัด

 

 

 

           
 
เจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้
   
ตัวแทนนักเรียนออกมาตอบคำถามร่วมสนุก
 
           
 
นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและสนุกสนานกับการอบรม
 
นักเรียนกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี รับ-จ่าย ส่วนตัว
 
           
 
เอ ....ผมไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดี
 
ภาพบรรยากาศการอบรม