โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โรงไฟฟ้า

         ตามที่โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โรงไฟฟ้าราชบุรี
โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6   ด้วยการจัดรถบัสนำนักเรียน    ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นสูงสุด
ของโรงเรียน (ป.6 , ม.3 ,ม.6) ในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จำนวน 27 โรงเรียน เข้าเยื่ยมชม
และศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าราชบุรี      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรีให้แก่นักเรียน     โดยในปีนี้มี
กำหนดดำเนินการ   ตามโครงการทุกวันพุธ - วันพฤหัสบดี   ของเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2551
ระหว่างเวลา 09.30  - 12.00 น. สำหรับในปีนี้นักเรียนของโรงเรียนวัดชาวเหนือ      ได้เดินทางไป
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2551