กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 16 พ.ค.51
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือร่วมมือกันช่วยงานทอดกฐินของ
วัดชาวเหนือ 3 พ.ย.51
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
29 พ.ค.51 - 5 มิ.ย.51

                 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดเข้าค่ายคณิตศาสตร์  
8 พ.ย.51
โครงการสัปดาห์ สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน  
8 มิ.ย.51
ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมประกวดต่างๆ ในวันลอยกระทง
12 พ.ย.51
กิจกรรมวันไหว้ครู   19 มิ.ย.51
 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียน
  ที่ 2    14 พ.ย.51

กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย.51
ร.ร.วัดชาวเหนือร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านไร่ โรงไฟฟ้าราชบุรี
และประชาชนชาวตำบลบ้านไร่ จัดเดินธงพระราชทาน
19 พ.ย.51
กิจกรรมการเข้าค่ายรักการอ่าน 12 ก.ค.51
นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยของโรงเรียน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ
ลาน แสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม
21 พ.ย.51 
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 16 ก.ค.51         
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน คว้ารางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ณ
ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม   22 พ.ย.51
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษาที่โรงไฟฟ้า ราชบุรี 22 ก.ค.51
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1ของโรงเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาที่
สวนสัตว์
ซาฟารีเวิลด์  28 พ.ย.51
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค.51
คณะครูและนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ ตลอดจนสมาชิกเทศบาล
ตำบลบ้านไร่ พ่อค้าและประชาชนร่วมถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4-5 ธ.ค.51
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
8 ส.ค.51
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ร.ร.ชุมชน
บ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย 10 - 14 ธ.ค.51
พิธีรับมอบอาคารห้องสมุดและทำบุญโรงเรียน 11 ส.ค.51
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน คว้ารางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
ในการแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรม รอบตัดสินชิงถ้วยพระราช
ทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.
วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 20 ธ.ค.51
คณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 13 ส.ค.51
นักเรียนชั้นม.2 ของโรงเรียน เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี
ที่ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง จ.ราชบุรี 17 - 19 ธ.ค.51
โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ   22 ส.ค.51
ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2551
ณ สนามกีฬาของโรงเรียน วันที่ 24 -26 ธ.ค.51
ตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 ได้รับรางวัลตอบปัญหา
สารานุกรม 23 ส.ค.51
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือและร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก อบรมการ
จัดทำหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 วันที่ 30 ธ.ค.51
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพุทธบุตร
1-3 ก.ย.51
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ จัดเลี้ยงอำลาให้ครูสุทิน ,ครูยุวดีและ
ครูพัลลภ ในโอกาสย้ายที่ทำการสอน     30 ธ.ค.51
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 8 - 12 ก.ย.51
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ของโรงเรียน ไปเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ที่ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง   อ.เมือง จ.ราชบุรี
4 - 6 ม.ค.52
พระธรรมฑูตออกเผยแพร่ธรรมะแก่นักเรียน 12 ก.ย.51
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ อวยพรปีใหม่ให้ท่านเจ้าอาวาส และท่าน
รองเจ้าอาวาส วัดชาวเหนือ 6 ม.ค.52
คณะครูและนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ไปทัศนศึกษา
12 ก.ย.51
นักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัด
โดยโรงไฟฟ้าราชบุรี วันที่ 9 ม.ค.52
สพฐ.ร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด
จัดโครงการ ถนนสีขาว (Milky wat school visit)
ขึ้นที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ 19 ก.ย.51
 คณะครู-นักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษา
 ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  15 ม.ค.52
ร.ร.วัดชาวเหนือจัดงานเกษียณอายุราชการครูสมควร  
26 ก.ย.51 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการอบรม
 ขับขี่ปลอดภัย ณ บริษัทเตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 อ.บางแพ จ.ราชบุรี  21 ม.ค.52
 คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือนำเสนอผลงานเป็นเลิศ
 30-1ต.ค.51     
นักเรียนชั้น ป.2 - ม.2 เข้ารับการอมรม เรื่อง การประหยัด
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มา เป็นวิทยากร
บรรยาย จัดที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน   28 ม.ค.52  
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี   2552 วันที่  8 - 10 ต.ค.51
ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่
ณ  อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน  เพื่อเตรียมพร้อม
ที่จะทำงาน ในปีการศึกษา 2552   25 ก.พ.52
     
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านไร่ มาให้การ
อบรมแก่นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6    เรื่อง การขับขี่รถอย่าง
ปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน 27 ก.พ.52
     
 เจ้าหน้าที่จากบริษัทโอวัลติน มาให้ความรู้แก่นักเรียน
 ร.ร.วัดชาวเหนือ เรื่อง ภาวะโลกร้อน     พร้อมกับแจกโอวัลตินให้
 นักเรียนทุกคนได้ดื่ม  2 มี.ค.52
     
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ของร.ร.วัดชาวเหนือ
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 11
ณ ร.ร.บ้านดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 9 - 13 มี.ค.52
     
ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 16
/ 2551  ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดโรงเรียน 25 มี.ค.52
     
ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประชุมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2551 พร้อมกับแจกทุนการศึกษาและจักรยาน
แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน 27 มี.ค.52
     
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมประชุมสัมมนาครู
ในโรงเรียน ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1-2 เม.ย.52
     
ร.ร.วัดชาวเหนือจัดโครงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ในการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี
15 ปี ของรัฐบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน 8 - 9 เม.ย.52