กลับไปหน้าหลัก
จัดที่ อาคารอเนกประสงค์
12 กรกฎาคม 2551

 

  

 

 
 
 
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
 
นักเรียนทุกคนมีความสนใจและตั้งใจอ่านหนังสือ
 
 
 
   
นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมของฐาน
 
นักเรียนตัวแทนของช่วงชั้นที่ 3
 
 
 
 
 
นักเรียนตัวแทนของช่วงชั้นที่ 2