จัดที่ ห้องประชุมอาคารห้องสมุด
         8 - 10 ตุลาคม 2551

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ
   
ครูเอกราช และครูสุทิน ตั้งใจฟังการบรรยายของวิทยากร
 
           
 
แถวหน้า ครูประทุม และครูสุธี ในฐานะหัวหน้างานบริหาร
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป รับฟังนโยบาย
 
แถวหน้า ครูวันทนี ครูจินตนา และครูเกศินี จดบันทึกรายละเอียด
 
           
 
ครูชวลิต นุชนุ้ย กอดอกฟังบรรยายอย่างเคร่งเครียด
 
ภาพบรรยากาศหลังห้องประชุม