กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
 
 
คลิก
7-11 และ 15-16 พ.ย.59 นักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือเข้า
ประกวดแข่งขัน ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
 
13 พ.ย.59 คณะครูโรงเรียนวัดชาวเหนือ ร่วมช่วยงานทอดกฐิน
สามัคคี ประจำปี 2559 ของวัดชาวเหนือ
 
22 พ.ย.59 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ,ม.ราชภัฏ
นครปฐม และนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือร่วมในพิธีรวมพลัง
เพื่อถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙
 
23-25 พ.ย.59 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าค่าย
พักแรมประจำปี ณ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
28-30 พ.ย.59 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าค่ายพักแรมร่วมกับ ร.ร.มัธยมในอำเภอ
ดำเนินสะดวก ณ ร.ร.การบินกำแพงแสน
 
16-18 ธ.ค.59 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
 
13 ม.ค.60 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
 
29-31 ม.ค.60 นักดนตรีไทย ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าแข่งขัน
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ และวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น
ม.1 -ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับชาติ
ณ ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
 
6-8 ก.พ.60 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ สนามกีฬา ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9 ก.ย.59 พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือและ
คณะสงฆ์วัดชาวเหนือ เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดชาวเหนือ
ตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
     
20 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดการประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมจารุกรอง
     
22 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่ม
เครือข่าย ดำเนินสะดวกที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
วัดชาวเหนือ
     
29 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดงานมุทิตา กตัญญู ครูเกษียณให้กับ
ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ และคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน ณ อาคารอเนก
ประสงค์ของโรงเรียน
     
26-27 ต.ค.59 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา ณ บ้านสวนสบาย
เพลินพรรณไม้ รีสอร์ท ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม