จัดที่ ส.พ.ป. ราชบุรี เขต 2
7-11 และ 15-16 พ.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และครูบังอร ปานนาค ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้นอนุบาล
ในการประกวดกิจกรรมฉีก ตัด ปะกระดาษ
 
ทีมนักเรียนมัธยมในการประกวดโครงงานอาชีพ
 

   
ครูวีริสรา ศิริเธียรไชยและครูภัททิยา เตียงเกตุ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ประกวด
มารยาทไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 

ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา ,ครูประทุม เทียมเมืองและครูรัชนก โพธิสระแสง
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าประกวดร้องเพลง

 
 

 
ทีมวงดนตรีไทยเครื่องสายวงเล็กผสมขิม กำลังบรรเลงให้คณะกรรมการการตัดสิน
 
ครูปริญาพร ขุนพรม กับนักเรียนที่ประกวดร้องเพลงสากลระดับประถมศึกษา
 
   
ครูเอกราช วงศ์โอภาส นำนักเรียนวงดนตรีไทย สักการะขอพรหลวงพ่อทวด
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ
 
ด.ช.จิรภัทร ช้างผึ้ง ประกวดเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
   
ด.ญ.สมิตา แต่งเสร็จ ประกวดเดี่ยวซออู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ด.ญ.นันธิวา ช่อเหมือน ประกวดเดี่ยวซอด้วง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
   
ด.ญ.นภัสวรรณ อ่อนพรม ประกวดร้องเพลงไทยเดิม ระดับประถมศึกษา
 
ด.ญ.กนกพร เสือแพร ประกวดร้องเพลงไทยเดิม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น