จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
26 พ.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมฟังคำแนะนำจากศึกษานิเทศก์
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ จดบันทึกขณะเข้าร่วมประชุม

 

   
ศน.สุวภัทร จิตร์เพ่ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แก่ทีมงานฝ่ายวิชาการ
 

ดร.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ดำเนินการสอนแบบบูรณาการในสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา

 
 

 
ครูสมประสงค์ รัตนมุง ดำเนินการสอนแบบบูรณาการในสาระศิลปะ
 
ครูฟาอีเซาะ สอเหาะดำเนินการสอนแบบบูรณาการในสาระสังคมศึกษา
 
   
ครูปริญาพร ขุนพรม ดำเนินการสอนแบบบูรณาการในสาระภาษาต่างประเทศ
 
นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานด้วยความสนใจ