จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
12 พ.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ดำเนินการประชุมนักเรียนมัธยมศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ปี58
 

นักเรียนชายมัธยม ตั้งใจฟังเรื่องประชุม

 

   
รองวิริยะ เฉลิมยศ ชี้แจงถึงเรื่องระเบียบการวัดผล
 

ครูยงยุทธ ระงับภัย และครูอาภรณ์ โฆสิตาภา นั่งฟังการประชุม
ร่วมกับนักเรัียนด้วยความตั้งใจ

 
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียนหญิง
 
รองวิสูตร แทนศราราม ชี้แจงเรื่อง หน้าที่พึงปฏิบัติของนักเรียน
 
   
บรรยากาศการนั่งประชุมของนักเรียนชาย
 
บรรยากาศการนั่งประชุมของนักเรียนหญิง