กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
 
11 พ.ค.58 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
2 พ.ย.58 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี
เขต 2 ให้เกียรติตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดชาวเหนือในวันแรกของการ
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
12 พ.ค.58 คณะผู้บริหาร ดำเนินการประชุมนักเรียนมัธยมศึกษา
ในวันเปิดภาคเรียน ปี58
9-13 พ.ย.58 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
18 พ.ค.58 ร.ร.วัดชาวเหนือ ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
การสอน จาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
11 พ.ย.58 คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียน
วัดชาวเหนือ ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
26 พ.ค.58 ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 มาตรวจเยี่ยมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการคณะครูและนักเรียนร .ร.วัดชาวเหนือ
18 - 20 พ.ย.58 ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.6 เดินทางไปเข้าค่าย
พักแรม ณ ค่ายปิยมงคลแคมป์ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
27 พ.ค.58 เจ้าหน้าที่อนามัยจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านไร่ มาตรวจฟัน นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
4 ธ.ค.58 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีถวาย
พระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
29 พ.ค.58 พระครูใบฎีกามณฑา สุทธญาโณ รองเจ้าอาวาส
วัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินฯ มาแสดงธรรมให้ความรู้เรื่อง
วันวิสาขบูชาและนำนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดชาวเหนือ
7-11 ธ.ค.58 คณะครูและนักกีฬามัธยม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มัธยมขยายโอกาส ครั้งที่ 18 ท่าเรือเกมศ์ ณ สนามกีฬา
ร.ร.วัดท่าเรือ
2 มิ.ย.58 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 เดินทางมาตรวจปัสสาวะของนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด
โดยมี ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้การต้อนรับ
18 - 20 ธ.ค.58 คณะครูและตัวแทนนักเรียน เดินทางไปแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางภาคตะวันออก
ณ จังหวัดอ่างทอง
15 มิ.ย.58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ณ อาคารห้องสมุด
โรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้
21-22 ธ.ค.58 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ทำการทดสอบ
Pre O-Net ระบบออนไลน์
18 มิ.ย.58 คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
23 ธ.ค.58 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี จัดติวเตอร์วิชาการ 5 สาระหลักตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ณ ห้องสมุด
18 มิ.ย.58 คณะครูและนักเรียน จำนวน 10 คน เดินทางไปรับทุน
การศึกษาของโรงไฟฟ้าราชบุรี ณ ร.ร.อนุบาลโพธาราม
23 - 26 ธ.ค.58 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และ จ.เลย
18 มิ.ย.58 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี
2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
30 ธ.ค.58 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
24 มิ.ย.58 บริษัทราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับคณาจารย์
และนักศึกษาจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มาให้
การอบรมนักเรียน ตามโครงการ การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต
เบื้องต้น แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์
8 ม.ค.59 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี
25 มิ.ย.58 คณาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครปฐม เดินทางมาตรวจเยี่ยม
การปฏิรูปโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูฝ่ายวิชาการ
ให้การต้อนรับ
15 ม.ค.59 คณะกรรมการวิจัยประเมินผล สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดชาวเหนือ เรื่อง การปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียน
26 มิ.ย.58 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 58
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
15 ม.ค.59 คณะกรรมการจาก สพป.ราชบุรี เขต2 ประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4 ก.ค.58 ทำสนาม BBL  
19 ม.ค.59 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือร่วมอวยพรปีใหม่ 2559
แด่พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
6-7 ก.ค.58 โครงการศูนย์ภูมิรักษ์  
31 ม.ค.59 นักดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม
คว้าเหรียญทอง อันดับที่ 4 ระดับชาติ ในการแข่งขันศิลป
หัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับชาติ ณ ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา กทม.
25 ก.ค.58 วันวิชาการและวันภาษาไทย  
   
29 ก.ค.58 แห่เทียนพรรษา  
   
5-7 ส.ค.58 ค่ายพุทธบุตร  
   
7 ส.ค.58 ประเมิน BBL  
   
่8 ส.ค.58 งานปฏิรูปสู่ศตวรรษที่ 21  
   
11 ส.ค.58 กิจกรรมวันแม่  
   
18 ส.ค.58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
   
20 ส.ค.58 กิจกรรม CSR  
   
21 ส.ค.58 ทัศนศึกษาอนุบาล  
   
21 ส.ค.58 ทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  
   
21 ส.ค.58 ทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ 2  
   
21 ส.ค.58 ทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ 3  
   
5 ก.ย.58 อบรมวัยรุ่นวัยใส        
2 ต.ค.58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา        
  9 ต.ค.58 อบรมทำคลิป        
  21 ต.ค.58 อบรมลดเวลาเรียน        
30 ต.ค.58 อบรม DLIT