จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
18 มิ.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ,รองวิสูตร แทนศรราม ,รองวิริยะ เฉลิมยศ และคณะครู
ประธานช่วงชั้นและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ร่วมประกอบพิธีวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ อีกส่วนหนึ่ง นั่งใกล้ชิดกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียน
ได้ กราบแสดงความกตัญญู
 

   
นักเรียนทุกคน นั่งเตรียมพร้อมก่อนพิธีไหว้ครูจะเริ่มขึ้น
 

นักเรียน ม.3 เป็นตัวแทนกล่าวนำคำไหว้ครูและคำปฏิญาณ

 
 

 
นักเรียนทุกคน ตั้งใจกราบคุณครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในวันไหว้ครู
เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ,รองวิสูตร แทนศรราม และรองวิริยะ เฉลิมยศ
รับพานดอกไม้ ธูปเทียนจากนักเรียนที่มามอบให้เพื่อแสดงความ
กตัญญู เนื่องในวันไหว้ครู
 
   
นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
นำพานดอกไ้ม้่ ธูปเทียน มากราบคณะผู้บริหาร
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ร่วมพิธีไหว้ครู
 
   
วงดนตรีไทย ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมกันบรรเลงเพลงประกอบพิธีไหว้ครู
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เป็นคนดีศรีชั้นเรียนของทุกห้อง
 
   
คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนและนักเรียนร่วมรำเทิดพระคุณครู
ในชุด ฟ้อนนบวันทาบูชาครู
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน
และนักเรียนชุดรำ