จัดที่ ห้องประชุมจารุกรอง
15 ม.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
รองวิสูตร แทนศรราม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 
รองวิสูตร แทนศรราม บรรยายสภาพปัจจุบันปัญหา ให้คณะกรรมการ
ได้รับฟัง
 

   
คณะกรรมการประกอบด้วย น.ส.สมหมาย ลิ้มทุติเนตร ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านโป่ง,
ผอ.ร.ร.วัดบ้านโป่ง และนายบรรพต ใจแสน ผอ.ร.วัดหนองประทุน
 

คณะกรรมการตั้งใจรับฟังการบรรยายของรองวิสูตร แทนศรราม

 
 

 
บรรยากาศในห้องประชุม
 
คณะกรรมการชมวีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานของ ร.ร.วัดชาวเหนือ