จัดที่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
23 ธ.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นายพิศูจน์ มีไปล่ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรมและติวเตอร์วิชาการ
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6และ ม.3
 
คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
เป็นผู้ดำเนินการทบทวนบทเรียนและข้อสอบให้กับนักเรียน
 

   
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ร่วมในพิธีเปิด
 

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 นั่งรับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการในพิธีเปิด
การติวเตอร์

 
 

 
ครูยี่หวา เมชบุตร์ และครูยุวดี โมกขศักดิ์ กำลังติวเนื้อหาสาระและข้อสอบ
ให้กับนักเรียนชั้น ป.6
 
ครูทักษิณา ดวงเคน และครูเสาวลักษณ์ ศรีหาชัย กำลังเตรียมข้อมูล
และเนื้อหาเพื่อนำมาสอนให้กับนักเรียน