จัดที่ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
18 มิ.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ถ่ายภาพร่วมกัน
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ถ่ายภาพร่วมกัน
 

   
ผู้บริหารโรงไฟฟ้าราชบุรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน
 

รองวิสูตร แทนศรราม ครูภัททิยา เตียงเกตุ และนักเรียนที่ได้รับทุน
ถ่ายภาพร่วมกัน

 
 

 
ตัวแทนนักเรียนจำนวน 10 คนที่ได้รับทุนของโรงไฟฟ้าในปีนี้
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รองวิสูตร แทนศรราม และตัวแทนนักเรียน 10 คน
ถ่ายภาพร่วมกัน