จัดที่ อาคารมัธยมของโรงเรียน
2 มิ.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
เดินทางมาตรวจปัสสาวะของนักเรียนเพื่อหาสารเสพติดอ โดยมี ผอ.พิศูจน์
มีไปล่ ให้การต้อนรับ
 
เจ้าหน้าที่กำลังแนะนำให้คณะครูสังเกตสีของปัสสาวะ
 

   
คุณแววดาว คูเม้ง กำลังตรวตปัสสาวะของนักเรีัยนอย่างละเอียด
 

ครูประทุม เทียมเมือง ประธานช่วงชั้นที่ 3 รับฟังผลการตรวจ
ปัสสาวะของนักเรียน

 
 

 

 
คณะเจ้าหน้าที่กำลังสรุปผลการตรวจปัสสาวะของนักเรียนมัธยม
ให้คณะครูในช่วงชั้นที่ 3 รับทราบ