จัดที่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
15 ม.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิริยะ เฉลิมยศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิจัย
 
ศน.เชาวนีย์ สายสุดใจ และคณะกรรมการวิจัยการศึกษา นั่งฟัง
การบรรยาย
 

   
ดร.สุรเดช ปนาถกูลและ ผศ.ดร.สุรพงษ์ ปนาถกูล คณะกรรมการวิจัยประเมินผล
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
 

คณะครูและศึกษานิเทศก์ นั่งประชุมฟังการเสนอแนะจากคณะกรรมการ

 
 

 
รองวิริยะ เฉลิมยศ นำเสนอผลการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
ให้คณะกรรมการได้รับทราบ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ จดบันทึกข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
 
   
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข กลุ่มที่ 1
 
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข กลุ่มที่ 2