จัดที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
21-22 ธ.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นักเรียนชั้น ม.3 เริ่มทำการทดสอบ Pre O-Net Online
 
ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบและคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนคลิกคำตอบ