จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
18 พ.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน จาก ม.ราชภัฏหมู่จอมบึง ราชบุรี จำนวน 8 คน
กล่าวแนะนำตัวแก่คณะครูและนักเรียนหน้าเสาธง
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาทุกคนด้วยความยินดี

 

   
รองวิสูตร แทนศรราม แนะนำสถานที่และข้อปฏิบัติทั่วๆ ไปในขณะปฏิบัติงาน
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ที่ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมด้วย

 
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตนในระหว่างปฏิบัติงานในโรงเรียน
 
นักศึกษาทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการ
 
   
นักศึกษากล่าวแนะนำตนเองกับคณะครูด้วยกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม
 
นายนราวัน โมกขศักดิ์ ตัวแทนนักศึกษา ตอบข้อซักถามของผู้บริหาร