จัดที่ ห้องประชุมอาคารห้องสมุด
25 มิ.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับมอบเอกสารคู่มือปฏิรูปโรงเรียน จากท่านอาจารย์
ม.ราชภัฏนครปฐม
 

คณะผู้บริหาร และะคณะครู ฝ่ายวิชาการ กำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิรูปโรงเรียนแก่คณาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครปฐม

 

   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กำลังจดบันทึกหลักการปฏิรูปโรงเรียน
 

คณะครู ฝ่ายวิชาการ รับฟังข้อแนะนำของอาจารย์ด้วยความตั้งใจ

 
 

 
คณาจารย์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการ วิธีการปฏิรูปโรงเรียน
 
บรรยากาศการประชุมที่เป็นกันเองของคณาจารย์และคณะครู