จัดที่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
15 มิ.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการอบรมในวันนี้
ต่อท่านประธาน
 
ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม
 

   
รองวิสูตร แทนศรราม กำลังแนะนำรายละเอียดต่าง ๆของการอบรมในวันนี้
 

นักเรียนตั้งใจจดบันทึกความรู้ที่ได้รับในวันนี้

 
 

 
นักเรียนชาย ป.4 ตั้งใจฟังท่านวิทยากรบรรยาย
 
นางเบญจพร ประสานเชื้อ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินฯ
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
 
   
นักเรียนเข้าอบรมในฐานที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
 
นักเรียนเข้าอบรมในฐานที่1 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 
   
นักเรียนเข้าอบรมในฐานที่4 การเฝ้าระวังโภชนาการและทันตสุขภาพ
 
นักเรียนเข้าอบรมในฐานที่2 การปฐมพยาบาสและการใช้ยา