จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
2 - 3 พ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เยี่ยมเยียนคณะทำงาน
 
ครูนฤมล ระงับภัย ,ครูกฤษณา สันติอารีย์ กำลังจ่ายค่าเครื่องแบบ
และค่าหนังสือ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
 
     
 
ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย,ครูทัศนีย์ จักรกลัด และครูภัททิยา เตียงเกตุ กำลังจ่ายค่าเครื่องแบบและค่าหนังสือ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6
 
ครูประภาศรี เทศเพิ่ม,ครูอริศา อิ่มรสกำลังจ่ายค่าเครื่องแบบ
และค่าหนังสือ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-2
 
     
 
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์,ครูเสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์และครูเกลียวพันธ
วิภาโตทัย กับผู้ปกครองนักเรียน
 
บรรยากาศของการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าหนังสือในปีนี้
ดูแล้วคึกคักดีนะ
 
     
 
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา กำลังชี้แจงรายละเอียดค่าเครื่องแบบและค่าหนังสือ ให้กับนักเรียนระดับชั้นม. 1
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กำลังอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่มาในวันนี้