กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555
2 - 3 พ.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่า
อุปกรณ์การเรียน งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ตามแผนงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 - 12 พ.ย. 55 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา ไปประกวดความสามารถงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 62 ณ ร.ร.อนุบาลโพธารามและ ร.ร.วัดบางลาน
15 พ.ค.55 คณะกรรมการจากสพฐ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ร.ร.วัดชาวเหนือ ตามนโยบายตรวจเยี่ยมและกำกับตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) ของ สพฐ.

14 - 16 พ.ย. 55 ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
16 พ.ค.55 ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้การปฐมนิเทศแก่นักเรียน
ทุกคนในปีการศึกษา 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
15 - 17 พ.ย. 55 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ไปประกวดความสามารถงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62
ณ ร.ร.อนุบาลโพธารามและ ร.ร.วัดบางลาน
23พ.ค.55 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้า และบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดศพหลวงพ่อ
หวล ขนฺติสาโร ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดชาวเหนือ
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ,ระดับชั้นประถมศึกษา
และระดับ มัธยมศึกษา ที่เป็นตัวแทนของเขต ไปประกวด
ความสามารถงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 ที่ จ.ระยอง
24พ.ค.55 โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียน
21-23 พ.ย.55 คณะครุู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปศึกษา
ดูงานประจำปีการศึกษา 2555 ที่ปากช่อง - มวกเหล็ก - สระบุร
28พ.ค.55 คณะกรรมการจาก สพฐ. ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วัดชาวเหนือในเรื่องการบริหารงานในโรงเรียน
24 พ.ย.55 นักเรียนชั้น ป. 3- ม.3 จำนวน 58 คน เข้าร่วม
กิจกรรม การตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 31
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ ร.ร.อนุบาลอนุบาลวัดโชติ
ทายการาม สงเคราะห์  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
29พ.ค.55 โรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มาให้การ
อบรมแก่นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น
28 พ.ย.55 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ที่ โรงไฟฟ้า
ราชบุรี
31- 1 มิ.ย.55 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปอบรม
เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ณ อูหลงรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
30 พ.ย.55 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และคณะครู
ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวณา ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม ราชบุรี
2 มิ.ย.55 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน
โดยการนำของครูประสิทธิ์ ศรีชะนัน ไปร่วมกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
จ.ราชบุรี
30 พ.ย.55 นักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนในกิจกรรม Big Cleaning Day

7 มิ.ย.55 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
3 ธ.ค.55 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ อาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียน
14 มิ.ย.55 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 คน รับทุน
การศึกษาจากบริษัทผลิตไฟฟ้า ราชบุรีจำกัด และบริษัท
ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ณ ร.ร.วัดบ้านใหม่บุปผาราม อ.บางแพ
5 ธ.ค.55 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีถวาย
พระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
15-16 มิ.ย.55 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือและคณะครู
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เข้ารับ
การฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง ณ วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
6 - 8 ธ.ค.55 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2 เข้าค่าย
พักแรม ที่ ร.ร.การบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
20-22 มิ.ย.55 คณะครูและนักเรียนชั้น ม.2-3 เดินทางไป
ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี จังหวัดราชบุรี
10 - 11 ธ.ค.55 นักเรียนตัวแทนกิจกรรม เข้าประกวดความ
สามารถ ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 ระดับภาค ที่จังหวัด
ระยอง
20-22 มิ.ย.55นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าค่ายพุทธบุตรร่วมกับ
นักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสดำเนินสะดวก
ณ วัดเขาวังราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดยการนำของ รองวิสูตร แทนศรราม คุณครูอาภรณ์ โฆสิตาภา คุณครูนฤมล เฉลิมยศ

14 ธ.ค.55 สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาปฏิบัติการภาคสนาม
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล นักเรียนชั้น ป.1-5 ชั้นละ
1 ห้องเรียน
25 มิ.ย.55 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมงานทำบุญครบ 100 วัน
และ บรรจุสรีระสังขาร หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร ณ วัดชาวเหนือ
24 ธ.ค.55 คณะกรรมการจาก สพป.รบ.2 มาประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
26 มิ.ย.55 ตัวแทนนักเรียน ชั้น ป.5-6 ของร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทาง
ไปร่วมงาน กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของ 11 โรงเรียน
ภายในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินสะดวกที่ 1์ ณ โรงเรียนอนุบาล
ดำเนินสะดวก
25 ธ.ค.55 คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัด
กิจกรรม วันคริสต์มาสขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของ ร.ร.
วัดชาวเหนือ
29 มิ.ย.55 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดพิธียกศาลพระภูมิประจำโรงเรียน
โดยหลวงพ่อท่านรองเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ หลักห้า มาเป็น
พระผู้ทำพิธี
26 ธ.ค.55 โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดเลี้ยงอำลาให้แก่คุณครู
จินตนา ครุฑใจกล้า , คุณครูกิรณา คิ้วเจริญ และคุณครูภคมน
แสงโรจน์ศิริกุล ในโอกาสที่ย้ายที่ทำการสอน
29 มิ.ย.55 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้าน
ยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
28 ธ.ค.55 โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่และ
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของคณะครู ณ อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน
24 ก.ค.55 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.วัดชาวเหนือและ
ร.ร.วัดบ้านไร่ เข้ารับการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย
ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
คลิก
3 ม.ค.56 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ากราบนมัสการ
พระอธิการศุภชัย ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือเพื่ออวยพร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
29 ก.ค.55 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
11 ม.ค.56 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือไปร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี
1 ส.ค.55 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ประจำปี 2555 ถวายวัดชาวเหนือ
13 ก.พ. 56 ตัวแทนนักเรียนชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 7 ระดับประเทศ จากการแข่งขันกิจกรรม สร้างภาพ
ด้วยการ ฉีก ตัด ปะ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
6 ส.ค.55 คณะครูจากกลุ่มอรุโณทัย จ.สุโขทัย เดินทางมา
ศึกษาดูงานที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
11 - 15 ก.พ. 56 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา "บัวงามเกมส์"
ครั้งที่ 15 ณ ร.ร.วัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
10 ส.ค.55 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
23 ก.พ. 56 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
18 ส.ค.55 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
13 มี.ค. 56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดพิธีรับประกาศนียบัตรของ
นักเรียนชั้น อนุบาล 2 ในโครงการต้นกล้าสู่ฝันบัณฑิตน้อย
โดยมีนางบุญเรือน รัตนมุง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
บ้านไร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
7 ก.ย.55 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1
เพื่อชี้แจงข้อตกลงการใช้แท็บเล็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน
15 มี.ค. 56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดพิธีรับประกาศนียบัตรของ
นักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 20 / 55 ณ อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน โดยมี นายเรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ฯ
12 ก.ย.55 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์ม
จระเข้สามพราน จ.นครปฐม
 
12 ก.ย.55 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ไปทัศนศึกษา ณ อ.สวนผึ้ง
 
12 ก.ย.55 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ไปทัศนศึกษา ณ จ.พระนคร
ศรีอยุธยา
   
21 ก.ย.55 ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.2 มาตรวจเยี่ยม ร.ร.
วัดชาวเหนือ เรื่องการใช้แท็บเล็ต ในการจัดการ เรียนการสอน
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   
25-29 ก.ย.55 คณะครุู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี
   
18 ต.ค .55 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ม.ศิลปากร
เป็นคณะผู้วิจัย มาประเมินผลหลักสูตรแกนกลาง 2551
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ณ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
     
24 ต.ค .55 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2556 ณ อาคารห้องสมุดโรงเรียน