จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
29 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานเปิดงา่นวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีนี้
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้
 
     
 
ท่านประธานลั่นฆ้องเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 55
 
ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัยและครูวีริสรา ศิริเธียรไชย รับหน้าที่เป็น
พิธีกรในวันนี้
 
     
 
นักเรียนทุกคนตั้งใจชมการแสดงบนเวทีอย่างตั้งอกตั้งใจ
 
การแสดงชุดในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เป็นที่น่าสนใจของผู้ชมมาก
 
     
 
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน ของเจ้าหน้าทีี่
จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดำเนินสะดวก
 
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียน