จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
7 ก.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
รองวิสูตร แทนศรราม ให้การอบรมวิธีการใช้แท็บเล็ต
 

ครูรัชยา และครูนันทา รับรายงานตัวผู้ปกครองที่มาี่ร่วมกิกรรม

 
     
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส ให้การแนะนำวิธีบำรุงรักษาแท็บเล็ต
 
ผอ.พิศูน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบแท็บเล็ตให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
     
 
บรรยากาศการประชุม
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ปกครองและันักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1