จัดที่ ห้องประชุมจารุกรอง ร.ร.วัดชาวเหนือ
28 พ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าตรวจเยี่ยมร.ร.วัดชาวเหนือ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กำลังตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการตรวจเยีี่ยม
 
     
 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมกำลังซักถามในเรื่องระบบบริหารงานในโรงเรียน
 
ครูสุธี รัตนมุง (นั่งหัวโต๊ะ)หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กำลัง
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการในเรื่องงบประมาณ