จัดที่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
24 ต.ค. 55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ,รองวิสูตร แทนศรราม และรองวิริยะ เฉลิมยศ
เป็นวิทยากรบรรยาย
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือเข้าร่วมอบรมกันอย่างตั้งใจ

 
     
 
(จากซ้าย) ครูสายวาริน ,ครูประทุม และครููณัฐพร
 
(จากซ้าย) ครูกฤษณา , ครูสมพิศ และครูประภาศรี
 
     
 
(จากซ้าย) ครูวี ,ครูภานุุมาศ และครูตนาภรณ์
 
(จากซ้าย) ครูสุชาติ ,ครูพรทิวา และครูเสาวลักษณ์
 
     
 
(จากซ้าย) ครูอาภรณ์ ,ครูภัททิยา และครูจิตรลดา
 
(จากซ้าย) ครูอนิวัตธิ์ ,ครูไปรมา
 
     
 
(จากซ้าย) ครูอริศา ,ครูพจนีย์ และครูวีริสรา
 
(จากซ้าย) ครูรชยา ,ครูยงยุทธ และครูสุธี