จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
24 พ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ดำเนินการประ ชุมผู้ปกครองในครั้งนี้

 
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ที่จะช่วย
อบรมดูแลบุตรหลานให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
 
     
 
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมต่างให้ความสนใจและนั่งฟัง
กัน อย่างตั้งอกตั้งใจ
 
คณะสภานักเรียนกำลังบริการน้ำดื่มและอาหารว่างให้ท่านผู้ปกครอง
 
     
 
ภาพบรรยากาศการประชุมด้านหลังของสถานที่ประชุม
 
ภาพบรรยากาศของท่านผู้ปกครองที่เข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนในระดับ
ชั้นต่างๆ