จัดที่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
18 ต.ค. 55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
 

คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และ
นักศึกษาปริญญาเอก ของม.ศิลปากร ฟังการนำเสนอวิดีทัศน์
ของโรงเรียน

 
     
 
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายผลการใช้หลักสูตร 51
 
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายผลการใช้หลักสูตร 51
 
     
 
คณะครูกำลังชี้แจงแนวทางดำเนินการใช้หลักสูตรของโรงเรียน
ให้แก่คณะกรรมการ ได้รับฟัง
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และคณะกรรมการสถานศึกษา ชี้แจงแนวนโยบายการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ในส่วนของผู้บริหาร และกรรมการ