จัดที่่ อาคารหอประชุมพระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร 24 ก.พ. 55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ทีมนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองขนะเลิศ
อันดับที่ 2 ระดับประเทศ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อม
รถจักรยาน จากสโมสรไลอ้อนส์
 
คณะครู,นักเรียนและตัวแทนสโมสรไลอ้อนส์ อ.ดำเนินฯถ่ายภาพร่วมกัน
 
     
 
ครูพัชรี เฮ็งประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม เป็นตัวแทนของโรงเรียน รับถ้วยรางวัล
 
คณะท่านผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกัน
ไว้เป็นที่ระลึก
 
   
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบถ้วยรางวัลให้นักเรียน
ทีมประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกย่องชมเชยในความสามารถ

 

 

คณะครผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนตัวแทนทั้งสองทีม ถ่ายภาพร่วมกัน
หน้าเสาธงของโรงเรียน