กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
12 พ.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดปฐมนิเทศให้แก่นักเีรียนชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดของโรงเรียน
12 - 14 พ.ย.54 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป. 6 แข่งขัน
กิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี
การศึกษา 2554 ที่ ร.ร.อนุบาลโพธารามและ ร.ร.วัดบางลาน
17 - 18 พ.ค.54 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม 24
ชั่วโมง รุ่นที่ 2ตามโครงการของ สพป.รบ.2 ณ วัดพระศรีอารย์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
16 - 18 พ.ย.54 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เดินทางไป เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายอู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี
9ิ มิ.ย.54 บริษัทผลิตไฟฟ้า ราชบุรีและบริษัทราชบุรี เพาเวอร์ จัด
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมสู่ชุมชน ณ ร.ร.วัดชาวเหนือ
21 - 23 พ.ย.54 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี
11 - 12ิ มิ.ย.54 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เข้าค่าย English
Camp ณ ร.ร.อนุบาลโพธาราม โดยมี ครูพจนีย์ ทองประเสริฐ เป็นครู
ูผู้ควบคุม
26 พ.ย.54 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน
กิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี
การศึกษา 2554 ที่ ร.ร.อนุบาลโพธารามและ ร.ร.วัดบางลาน
16 มิ.ย.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2554 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
3 ธ.ค.54 ตัวแทนนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ จำนวน 40 คน
เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 30
ที่ ร.ร.สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก
16 มิ.ย.54 ท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่
ได้รับรางวัล คนดีศรีชั้นเรียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2554
5 ธ.ค.54 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมด้วยข้าราชการเทศบาล
ตำบลบ้านไร่ิ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักเรียน จัดพิธีถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ 84 พรรรษา
16 มิ.ย.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
11 - 15 ธ.ค.54 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของร.ร.
วัดชาวเหนือ ร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
มัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 14 แคแสดเกมส์
ณ สนามกีฬาร.ร.วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
18 - 19 มิ.ย.54 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เข้าค่าย English
Camp ณ ร.ร.อนุบาลโพธาราม โดยมี ครูภัททิยา เตียงเกตุ และ
ครูประทุม เทียมเมือง เป็นครูผู้ควบคุม
30 ธ.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือให้การต้อนรับท่านผอ.พิศูจน์
มีไปล่ ผู้อำนวยการร.ร.วัดชาวเหนือคนใหม่ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและคณะครูที่เดินทางมาแสดงความยินดี
22 มิ.ย.54 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปรับทุนการศึกษาของ
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
ณ ร.ร.อนุบาลโพธาราม (บ้านสิงห์) จ.ราชบุรี
5 ม.ค.55 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมอวยพรปีใหม่ให้
กับพระอธิการศุภชัย ขนฺติโก ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
24 มิ.ย.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันสุทรภู่และวันต่อต้านยา
เสพติดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
7 ม.ค.55 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี การตอบปัญหาสารานุกรมไทย
ครั้งที่ 17 ของสโมสรไลอ้อนส์์ ภาค 310 D
25 - 26 มิ.ย.54 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
เดินทางไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ที่ ร.ร.อนบาลดำเนินสะดวก
11 ม.ค.55 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย คว้าเหรียญทอง
การประกวดปั้นดินน้ำมัน ระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 61 ที่ จ.กาญจนบุรี
29 มิ.ย.54 คณะวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
มาจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่นักเรียน ป. 4- ม.3 เรื่องสถานที่
สำคัญ ๆ ในจังหวัดราชบุรี ตามโครงการ นิทรรศการสัญจร ประจำ
ปีการศึกษา 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
12 ม.ค.55 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา คว้าเหรียญเงิน
การประกวดวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็กระดับภาคในงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ที่ จ.กาญจนบุรี
5 ก.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
13 ม.ค.55 คณะครูและนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมงาน
วันเด็กแห่งชาติ ปี 55 ของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า 27 โรง
ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี
14 ก.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและทอด
ผ้าป่าประจำปี 2554 ณ วัดชาวเหนือ
19 ม.ค.55 คณะครู ร.ร.วัดนางแก้ว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เดินทางมาศึกษาดูงานระบบเคเบิ้ลทีวี ,ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และห้องสมุดของร.ร.วัดชาวเหนือ
20 - 20 ก.ค.54 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนัก
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้า
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
20 ม.ค.55 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก
ประจำปี พ.ศ.2555 ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน
29 ก.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
27 ม.ค.55 วิสูตร แทนศรราม รอง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
รับทุนการศึกษาจากบริษัทผลิตเครื่องดื่ม คาราบาวแดง
30 - 31 ก.ค.54 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1 - 3เข้าค่าย
English Camp ณ ร.ร.ท่ามะขามวิทยา โดยมี ครูประทุม
เทียมเมือง เป็นครูผู้ควบคุม
28 ม.ค.55 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย ระดับภาค การตอบปัญหา
สารานุกรมไทย ครั้งที่ 17 ของสโมสรไลอ้อนส์์ ภาค 310 D
4 ส.ค.54 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพบาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านไร่ มาให้บริการตรวจฟันและอนามัยช่องปากของ
นักเรียนชั้นม.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน

คล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 18 ก.ค.2554
9 ก.พ.55 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดโรงเรียน
6 ส.ค.54 นักเรียนชั้น ป.5 และ ม.1-3 ไปชมนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรสการไบเทค บางนา
21 ก.พ.55 และ 1 มี.ค.55ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมซ้อมเพื่อ
รับการ ทดสอบการอ่านและคิดคำนวณของสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ
ในวันที่ 2 มี.ค.55
11 ส.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่และวันทำบุญ
โรงเรียนประจำปี 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
24 ก.พ.55 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมเลือกตั้งสมาชิก
สภานักเรียน ปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์
18 ส.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
25 ก.พ.55 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ระดับประเทศ การตอบปัญหา สารานุกรมไทย
ครั้งที่ 17 ของสโมสรไลอ้อนส์์ ภาค 310 D
19 ส.ค.54 คณะครู ร.ร.วัดปากดงท่าศาล อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานที่ ร.ร.วักชาวเหนือ
6 มี.ค.55 ท่านผอ.กิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.รบ.2 ให้เกียรติ
เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพคุณครูสุวัฒชัย
ทิพยทัศนัน ครูร.ร.วัดชาวเหนือ ณ วัดบ้านใหม่บุปผาราม
ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
30 ส.ค.54 นักเรียนระดับปฐมวัย เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์
เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
13 มี.ค.55 ท่านผอ.กิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.รบ.2 ให้เกียรติ
มาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ชุมชนร่วมพัฒนา
การศึกษาก้าวไกล ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2554
30 ส.ค.54 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ฟาร์ม
จระเข้สามพราน และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
16 มี.ค.55 นายชาญ ชุ่มบุญชู รองผอ.สพป.รบ.2 ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในงานวันต้นกล้าสู่ฝัน อนุบาล 2 และวันแห่ง
ความสำเร็จ ของนักเรียน ม.3 รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา2554
30 ส.ค.54 นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์
ช้างเอราวัณ , ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ และสถานตากอากาศบางปู
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
19 มี.ค.55 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือในชุดปกติขาวไว้ทุกข์
ร่วมพิธีอาบน้ำศพหลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร ณ วัดชาวเหนือ
2 ก.ย.54 ชมรมคนรักฟัน อำเภอดำเนินสะดวก ร่วมกับ รพ.ดำเนินฯ
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
20 มี.ค.55 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ
คุณครูพัชรี สุดสวาท ครูร.ร.วัดชาวเหนือ ณ วัดราษฎร์เจริญ
ธรรม (วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก
9 ก.ย.54 พระคุณเจ้าจากวัดโคกบำรุงราษฎร์ เดินทางมาเป็น
พระธรรมทูต ให้การอบรมนักเรียน ในโครงการพระธรรมทูตสัญจร
   
10 ก.ย.54 นักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าค่าย Kids บูรณาการสู่การเรียนรู้
   
27 ก.ย.54 ท่านผอ. กิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบ
รางวัล ชชช.ดีเด่นของสำนักงานเขต ด้านเคเบิ้ลทีวี ให้กับ ร.ร.
วัดชาวเหนือ
   
28 ก.ย.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดงานอำลาหน้าที่ราชการให้กับ
ท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ ,ครูชวลิต นุชนุ้ยและนายท้อ ฤทธิ์สุข