จัดที่่ ห้องประชุมจารุกรองร.ร.วัดชาวเหนือ
 4 ส.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มารับบริการตรวจฟัน ในกิจกรรมรณงค์
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 18 ก.ค.2554
 
ครูจินตนา ครุฑใจกล้า ครูอนามัยของโรงเรียน อำนวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่
 
     
 
อ้าปากกว้าง ๆ นะหนู ดูซิ...ฟันผุกี่ซี่
 
ครูประทุมและครูจิตรลดา เป็นครูที่ปรึกษาชั้น ม.1 คอยให้ความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่
 
       
 
ภาพนักเรียนขณะกำลังรอตรวจฟัน ก็ชมวีดิทัศน์ไปพลาง ๆ