จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
  16 มิ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
น.ส.งามสิรี กลัดนวม และ ด.ช.อลงกรณ์ เกียรติพงสา
รับเกียรติบัตรคนดีศรชั้นเรียนจากท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ
 
ด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์ และ ด.ญ.ธิติมา อยู่ดี
รับเกียรติบัตรคนดีศรชั้นเรียนจากท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ
 
     
 
ด.ญ.วิชยาพร สุรัตนโสภณ และ ด.ญ.สาลิกา แก้วสมบัติ
รับเกียรติบัตรคนดีศรชั้นเรียนจากท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ
 
ด.ญ.ทัศนีย์ รักษาวงศ์ และ ด.ช.ชินดนัย มีคำ
รับเกียรติบัตรคนดีศรชั้นเรียนจากท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ
 
     
 
ด.ญ.อมรรัตน์ กล่ำรุ่ง และ ด.ช.เดชพิชญา ธนเธียรชญา
รับเกียรติบัตรคนดีศรชั้นเรียนจากท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ
 
ด.ญ.รัตน์วดี เมืองอินทร์ และ ด.ญ.ศุภนิดา ชลาสินธุ์
รับเกียรติบัตรคนดีศรชั้นเรียนจากท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ