จัดที่่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
  18 - 19 มิ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
เด็กนักเรียนถ่ายรูปกับประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ นายพงษ์ศักดิ์
สวัสดิ์ชัยพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
และผู้บริหารโรงเรียน 27 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า

 
เด็กหญิงโสรยา อ้นเพ็ชร เด็กหญิงจินตนา นาคชัง เด็กหญิงรัตตะชฎาภรณ์ วงค์ใส และเด็กชายพิษณุ จันทร์เหม
คุณครูประทุม เทียมเมือง และคุณครูภัททิยา เตียงเกตุ
 
     
 
ฟังอย่างตั้งใจกับวิทยากรชาวต่างชาต
 
สนุกสนานกับการร้องเพลงและเต้น
 
     
 
กำลังปลาบปลื้มใจกับ Money รางวัลความสามารถจากวิทยากร
 
กิจกรรมกลุ่มทักษะการเขียน