จัดที่่่ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
21 - 22 พฤศจิกายน 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง และคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการ
นำเสนอการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551
และนิทรรศการ 3 D 4 ใหม
   
ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติชมนิทรรศการของโรงเรียน
 
           
 
ด.ญ.ปิ่นสุดา เผือกแตง ,ด.ญ.เกศินี ไพเรืองโสม และ ด.ช.ธรรมภัทร
โตแทน ช่วงชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ
 
ด.ช.ชินดนัย มีคำ ,ด.ช.อาชพงษ์ สิงห์พลงาม และ ด.ช.เดโช กิมพงษ์สวัสดิ์
ช่วงชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
 
           
 
ด.ญ.รัชชา ลิ้มไพงาม ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์
 
ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม ,ด.ญ.แคทรียา กลัดนวม และด.ญ.น้ำฝน ชมชื่น
ช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานสุขภาพ " กล้วยฉาบสมุนไพร "