กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2552
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552
12 พ.ค. 52 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ไปร่วมกันจัดนิทรรศการ
นำเสนอผลการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  
11 พ.ย. 52 คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โดยมี ผอ.สมอาจ รัตนมุง ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดอบรม
22 พ.ค. 52 ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านไร่
จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุอัคคีภัยภายในโรงเรียน
โดยมีการจำลองสถานการณ์จริงขึ้น และมีหน่วยงานต่าง ๆ
มาร่วมให้การช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาลดำเนินฯ สถานีตำรวจ มูลนิธิ       
21 - 22 พ.ย.52 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ
ร่วมจัดนิทรรศการและประกวดความสามารถนักเรียน
ในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 52 ของ สพท.รบ.2
ซึ่งจัดที่ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
28 พ.ค.52 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/
2552  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดชาวเหนือ
4 - 5 ธ.ค.52 คณะครู - นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ข้าราชการ
 เทศบาลตำบลบ้านไร่ พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีวันเฉลิม
 พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร
 อเนกประสงค์ของโรงเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าราชบุรี ตามโครงการ
เสริมสร้าง การเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โรงไฟฟ้าราชบุรี
ประจำปี 2552     9 มิ.ย.52
25 - 28 พ.ย.52 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ร.ร.วัดท่าช้าง
สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 และมุ่งสู่จังหวัด เชียงใหม่ -
 เชียงราย
คณะครูจากโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  
สพท.กาญจนบุรี เขต 1 เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ที่โรงเรียนวัดชาวเหนือ  
12 มิ.ย. 52
7 -11 ธ.ค.52 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ไปแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 12
ณ สนามโรงเรียนวัดอุบลวรรณา อ.ดำเนินสะดวก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปเข้าค่ายพุทธบุตร
ประจำปี 2552 ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุรี
 10 - 12 มิ.ย.52
16 - 18 ธ.ค.52 ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เดินทางไปเข้าค่าย ณ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง
จ. ราชบุรี
โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2552
 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน 18 มิ.ย. 52
21 - 23 ธ.ค.52 นักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือ ซึ่งเป็นตัวแทน
ของ สพท.รบ.2 เดินทางไปประกวดความสามารถนักเรียน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่ จ.ลพบุรี - สระบุรี สามารถ
คว้าเหรียญทองและเหรียญเงินได้ 4 รายการ
โรงเรียนวัดชาวเหนือเข้าร่วมงานสัมมนา Symposium
การเรียนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ สนามกีฬา
ยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอผลงานของโรงเรียน
แกนนำจัดการเรียนร่วม
30 ธ.ค.52 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า โดยม
ีการมอบของขวัญให้แก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมของ
โรงเรียนต่าง ๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันใหแก่้นักเรียนทุกคน
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ และโรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้า
เข้ารับการอบรมฝึกพัฒนาจิตและสมาธิข้าราชการครู ณ อาคาร
ห้องสมุดของโรงเรียน 24 มิ.ย.52
8 ม.ค.53 นักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือ เดินทางไปร่วมงาน
วันเด็กแห่งชาติ ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งจัดโดยบริษัทผลิต
ไฟฟ้า จำกัดและบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน 26 มิ.ย.52
9 - 10 ม.ค.53 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ซึ่งนำโดย
ผอ.สมอาจ รัตนมุง ไปร่วมช่วยในงานพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ พระครู สุภัทราจารย์ (บัญชา ปภทฺโท) อดีตท่าน
เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ ณ ศาลาฌาปนสถาน ของวัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน  
 26 มิ.ย.52
23 ม.ค.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่าย 
ภาษาพาเพลิน ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ณ อาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียน
นักเรียนตัวแทนของช่วงชั้นที่ 2 และ 3 เข้าร่วมอบรมกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp ) ณ โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม  27 - 28 มิ.ย. 52
24 ม.ค.53 คณะครูในช่วงชั้นปฐมวัย เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อ Pop-up ประเภทตัดแกน ณ ห้องประชุม
จารุกรองโดยมีครูบังอร ปานนาคและครูไพรินทร์ หลงเปลี่ยว
เป็นวิทยากร
โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
และฟังปาฐกถาธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ในวันที่ 3 ก.ค.52
4 ก.พ.53 นายประจบ โพธิ์ปาน ผอ.สพท.ราชบุรี เขต 2
ออกเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2552 ของร.ร.วัดชาวเหนือ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ไปอาทิเช่น เขื่อนศรีนครินทร์  ชมนาฬิกาแดด ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ของบริษัทพร้อมมิตร โปรโมชั่น และสะพานข้ามแม่น้ำแคว 16 ก.ค.52
19 ก.พ.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดงานชุมชนร่วมพัฒนา การ
ศึกษา ก้าวไกล ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี
ีท่าน ผอ.ประจบ โพธิ์ปาน ผอ.สพท.รบ.2 ให้เกียรติเป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
16 ก.ค.52
8 มี.ค.53   คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ   จัดเลี้ยงอำลาให้แก่
ครูโสภี เบญจมานุกูล    ครูอร่าม ศรีมงคล   และครูกฤษดา
ปัญญาสัทโท     เนื่องในวาระย้ายที่ทำการสอนไปที่    ร.ร.
อนุบาลราชบุรี ร.ร.วัดไผ่ล้อม และร.ร.วัดบางลี่ สพท.รบ.1
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี
ชมวัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเขาน้อย วัดใต้ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์
สงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้าม แม่น้ำแคว
16 ก.ค.52
12 มี.ค.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ
ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 17 ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุด
นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย  เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
16 ก.ค.52
26 มี.ค.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ที่อาคารห้องสมุดโรงเรียน 25 ก.ค.52

29 มี.ค.53 คณะครู ร.ร.วัดอัมพวัน สพท.ชลบุรี เขต 3
มาศึกษาดูงานเรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.
2551 ของร.ร.วัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  แห่งชาติ
ประจำปี 2552 ขึ้น ที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียน และ
กิจกรรมฐานต่าง ๆ
 28 ก.ค.52
     
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัทราชบุรีเพาเวอร์
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า
โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็น
สถานที่จัดพิธี
 30 ก.ค.52
     
โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติและจัดพิธีทำบุญ
โรงเรียนประจำปีขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน

11 ส.ค.52
     
โรงเรียนวัดชาวเหนือไปร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน จังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี 14 ส.ค.52
     
โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ของ
โรงเรียนขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มีกิจกรรมฐานความรู้
ต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย
  20 ส.ค.51  
     
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยม ของโรงเรียน
เข้าแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 15 ที่ร.ร.ราชโบริกา
นุเคราะห์ จ.ราชบุรี 22 ส.ค.52
     
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานา
ชาติสิรินธร และศูนย์ การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย  จ.เพชรบุรี 28 ส.ค.52
     
ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อความเข้มแข็ง
ทางใจ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ณ อาคาร
ห้องสมุดโรงเรียน    8 ก.ย.52
     
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3 เข้ารับฟังการบรรยายธรรมะจาก
พระมหาสุชาติ สุชาโต จากวัดโคกบำรุงราษฎร์ ในโครงการ
พระธรรมทูตสัญจร ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน

11 ก.ย. 52

     
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโรงเรียนผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 1 จังหวัด
ราชบุรี มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน
วัดชาวเหนือ 16 ก.ย.52
     
ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2553
ณ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
     
นายประจบ โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานและ
บรรยายพิเศษแก่คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ในวาระการประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร ณ ร้านซีแอนด์ซี
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 9 ต.ค.52