จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์
28 กรกฎาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัล
แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
   
การแสดงชุด คนบ้านเดียวกันของนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย
 
           
 
การแสดงชุด รักษ์ความเป็นไทย ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 1
 
การแสดงชุด ส้มจี๊ด ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
 
           
 
การแสดงชุด ต้นไม้ของพ่อ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
 
นักเรียนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
ภาษาไทย