ห้องประชุมอาคารห้องสมุด
12 มี.ค.53
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 17
ที่จบการศึกษา
   
พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และโรงเรียนที่ให้
การศึกษาแก่พวกเรา
 
           
 
คุณปารณีย์ นาคแดง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนว
ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่จบการศึกษา
 

คุณกฤชศุลี ทองเนียม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์
จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในด้าน การพัฒนาตนเองเมื่อเข้าสู่
วัยรุ่น

 

 
           
 

นักเรียนชั้น ม.3 ถ่ายรูปร่วมกับคณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นที่ระลึก
 


พวกเรารับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะครู ก่อนที่จะลาจากกันไป