จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์
30 กรกฎาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
นักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือถ่ายภาพร่วมกับท่าน
ผู้มีเกียรติ
   
ท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
 
           
 
คุณประจวบ อุชชิน (เสื้อขาว) กรรมการผู้จัดการบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ
 
           
 
ภาพบรรยากาศในพิธี ซึ่งมีท่านผู้มีเกียรติและนักเรียน
มาร่วมพิธีกันอย่างมากมาย
 
ผู้บริหารโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับทุนการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน