จัดที่ วัดสุทธิวาตวราราม อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี    10 -12 มิ.ย.52

 

 

 

           
 
ตั้งใจฟังคำสั่งสอนเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติ
   
ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะทำให้เกิดสุข
 
           
 
ประนมมือรับพรจากพระอาจารย์ อายุ วรรโณ สุขํ พลํ
 
ร้อยใจหลายดวง  ให้เป็นหนึ่งเดียว
 
           
 
เด็กดีต้องมีระเบียบวินัยนะครับ
 

กันขอโทษนะ..เพื่อนเกลอ